PRIVACYVERKLARING BTA VOF. handelsnamen die onder BTA vallen zijn:
(TypeApp, en Basic-Typewriting)

Verwerking persoonsgegevens.

BTA VOF., (hierna: “ BTA”)

BTA is een opleider en educatieve uitgeverij en biedt verschillende producten en diensten aan waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.


In deze privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens gebruik van digitale leermiddelen in het onderwijs door BTA.

Digitale leermiddelen.

Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor cursisten en voor leerkrachten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan cursisten, een wens die breed door scholen, de sectorraden en ook politiek wordt gedeeld in Nederland. Met digitale leermiddelen kunnen cursisten zich via de computer of tablet bepaalde lesstof eigen maken. Wanneer scholen gebruikmaken van digitale leermiddelen van BTA, dan zullen zij mogelijk persoonsgegevens van uw kinderen aan ons verstrekken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken. De school behoort u te informeren over de persoonsgegevens die zij aan ons verstrekt, maar als u wilt weten welke persoonsgegevens BTA van uw kinderen verwerkt, voor welke doeleinden en op welke wijze BTA dat doet, dan kunt u natuurlijk ook bij BTA terecht met uw vragen. Verderop in deze privacyverklaring vindt u daarover meer informatie. Hieronder vatten wij de belangrijkste informatie voor u samen. Verantwoordelijkheid van BTA voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale leermiddelen BTA. -gevestigd aan de Kosmonaut 6b (3824 MK) te Amersfoort- is verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens van uw cursisten in het kader van het gebruik van onze producten, diensten en digitale leermiddelen.

De bescherming van persoonsgegevens van cursisten is voor ons een groot goed. BTA zal dan ook uiterst zorgvuldig met hun persoonsgegevens omgaan. Kinderen vormen een kwetsbare groep, ook op het punt van bescherming van hun persoonsgegevens. Waar BTA de persoonsgegevens van kinderen binnen digitale leermiddelen op scholen verwerkt, zal zij deze gegevens alleen op basis van afspraken met scholen gebruiken voor doeleinden die noodzakelijk zijn voor het onderwijs, zoals een goede werking van het digitale leermiddel. BTA onderschrijft de afspraken die hierover vanuit de brancheorganisatie Groep Educatieve Uitgeverijen met scholen, sectorraden en de overheid worden gemaakt en verbindt zich aan het privacyreglement van educatieve uitgeverijen met betrekking tot de privacy van leerlingen en digitale leermiddelen in het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast zal BTA  altijd zorg dragen voor een optimale beveiliging van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt BTA bij het gebruik van digitale leermiddelen door cursisten?

Wanneer cursisten gebruikmaken van onze digitale leermiddelen, bijvoorbeeld op school, dan verwerkt BTA  de volgende persoonsgegevens.

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Aanmelden en inloggen

BTA verwerkt de gegevens van cursisten om zich aan te melden en in te loggen op het digitale leermiddel. Wanneer de school van uw kinderen gebruikmaakt van onze digitale leermiddelen, dan zal de school (mogelijk) aan ons persoonsgegevens van uw kinderen verstrekken, zoals de naam, geboortedatum, geboorteplaats en school. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt om in te kunnen loggen en een Diploma te kunnen genereren.

Gebruik en rapportage

BTA verwerkt vervolgens de gegevens die cursisten invullen bij het gebruik van het leermiddel, zoals in een oefenopdracht, weektest en examen. Daardoor is het mogelijk voor een cursist, leerkracht en ouder om te zien wat de cursist met de lesstof heeft gedaan en wat het resultaat daarvan is.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt BTA persoonsgegevens

Persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen?

De persoonsgegevens van cursisten worden binnen digitale leermiddelen door BTA  alleen gebruikt voor zover deze noodzakelijk zijn voor het onderwijs, zoals een goede werking van het digitale leermiddel. Deze persoonsgegevens van cursisten worden door BTA niet voor andere doeleinden gebruikt. BTA onderschrijft de afspraken die hierover vanuit de brancheorganisatie Groep Educatieve Uitgeverijen met scholen, sectorraden en de overheid worden gemaakt en verbindt zich aan het privacyreglement van educatieve uitgeverijen met betrekking tot de privacy van leerlingen en digitale leermiddelen in het primair en voortgezet onderwijs. BTA verwerkt de persoonsgegevens van cursisten binnen digitale leermiddelen uitsluitend voor de volgende onderwijs- en leerdoeleinden:

 • voor identificatie van de gebruiker van de producten en diensten van BTA en voor het bepalen van de daarbij behorende gebruiksrechten/ voor identificatie en authenticatie bij het gebruik van digitale leermiddelen;
 • voor gepersonaliseerde toegang tot de aangeboden diensten;
 • voor productontwikkeling en productverbetering;
 • om leerresultaten van cursisten aan de leerling, leerkracht en ouder te kunnen terug koppelen;
 • voor het genereren van een diploma;
 • voor interne controle, beveiliging van de diensten en fraudepreventie.

Wij zullen vanzelfsprekend uiterst zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van cursisten en gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van onze digitale leermiddelen. U kunt altijd bij ons terecht met uw vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen u altijd zo volledig mogelijk informeren.

Verstrekt BTA  persoonsgegevens aan derde partijen?

BTA is zich bewust van de kwetsbare positie van kinderen. Daarom zal BTA  geen persoonsgegevens van kinderen/cursisten aan derden verstrekken.

Op welke wijze beschermt BTA  persoonsgegevens?

BTA neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van cursisten te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De persoonsgegevens van cursisten worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 juli 2017.